به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه کمیته راهبردی توسعه همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیر عامل محترم هلدینگ معدن و سایر مدیران ذیربط در خصوص توسعه همکاری های بیشتر با شرکت ملی صنایع مس ایران در ساعت 07:30 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید.