جلال سبحانی

رئیس هیأت مدیره

نادعلی اسمعیلی دهج

نائیب رئیس هیأت مدیره

لطف اله سعیدی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره