به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان مدیران آن شرکت با پیمانکار پروژه سیمان شاهرود جهت بررسی اقدامات انجام شده در پروژه جلسه ای را برگزار و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.