به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، معاون محترم استاندار و شهردار محترم سمنان و هیات مدیره محترم نصر سمنان برای مشاهده روند پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید دانشگر سمنان، از آن پروژه بازدید و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.