به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، مدیران شرکت از پرژه های معادن زو یک و دو جاجرم بازدید بعمل آورده و در این راستا جلسه ای با مدیر پروژه و رئیس کارگاه برگزار شد.