به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده سال مالی 1401 منتهی به 1401/09/30 شرکت تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان، با حضور مدیرعامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، معاون محترم امور مجامع، مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان در ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1402/05/02 در سالن جلسات شرکت با دستور کار ذیل برگزار گردید.

1-   استماع گزارش بازرس قانونی

2-  تصویب صورت های مالی سال مالی 1401

3-  ارائه گزارش عملکرد سال مالی 1401

4-  انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل سال مالی 1402

5-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار