به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه بررسی بودجه سال مالی 1402 شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران با حضور آقای مهندس سبحانی مدیرعامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیرعامل محترم شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران و سایر مدیران مربوطه در ساعت 7:00 روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 در سالن جلسات، برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال مالی 1401 (منتهی به 1401/09/30)، بودجه پیشنهادی سال مالی 1402 نیز مورد تصویب قرار گرفت.