به گزارش روابط عمومی شرکت شرکت نام آوران نصر سمنان، جلسه مشترکی با مالک معادن نمک بیابانک، شهرستان سرخه جهت تصمیم گیری های آتی برگزار شد.