به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی 1401 منتهی به 1401/09/30 شرکت تلاشگران معادن زرمس، با حضور مدیر عامل محترم و مدیران شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران و مدیران شرکت مذکور در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/04/03 در سالن جلسات شرکت با دستور کار ذیل برگزار گردید:

1-   استماع گزارش بازرس قانونی

2-   ارائه گزارش عملکرد سال مالی 1401

3-   انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل سال مالی 1402

4-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار