به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،دومین جلسه هیأت مدیره شرکت معدن سربیشه نصر سمنان در روز یکشنبه مورخ 1401/08/08 در دفتر مدیر امور معادن هلدینگ معدن تلاشگران برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارزیابی مثبت حاضران از اقدامات انجام شده طی ماه اخیر و روند اصولی و حرفه ای طی شده در این مدت، برنامه آتی فعالسازی معدن بررسی و با لحاظ اولویت ها هدف گذاری گردید.