به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ ۵۰ میلیارد ريال به ۳.۵۰۰ میلیارد ريال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.