به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، مسئولین شهری استان سمنان از پروژه احداث پل شهید دانشگر روزیه و روند پیشرفت آن بازدید بعمل آوردند.