بازدید از پروژه معادن زو یک و دو جاجرم

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، مدیران شرکت از پرژه های معادن زو یک و دو جاجرم بازدید بعمل آورده و در این راستا جلسه ای با مدیر پروژه و رئیس کارگاه برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه مدیران شرکت نام آوران نصر سمنان با مدیران شهرداری – پروژه روزیه

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، در مورخ 1402/06/16 جلسه ای با حضور شهردار محترم و مدیران شهرداری سمنان در خصوص پیشبرد پروژه تقاطع غیرهمسطح پروژه شهرک روزیه سمنان برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه با مدیرعامل شرکت نام آوران نصر سمنان با مدیر محترم شرکت بیمه دی درخصوص افزایش همکاری

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، جلسه ایی با حضور مدیرعامل محترم شرکت نام آوران نصر سمنان و مدیریت محترم شرکت بیمه دی درخصوص افزایش همکاری ها برگزار شد.
ادامه مطلب