به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، جلسه مشترکی با مدیرعامل محترم شرکت پیچاب کانسار، آقای دکتر نظام در خصوص معدن شرق کلوت و موضوعات مرتبط با برگزار شد و جهت برنامه های آتی بحث و تبادل نظر شد.