به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، طی هفته اخیر مدیرعامل محترم شرکت نام آوران نصر سمنان به همراه مدیر پشتیبانی و ماشین آلات و مدیر پروژه استخراج معدن بوکسیت گانو با پیمانکار جهت بررسی مسائل پیرامون پروژه و برنامه ریزی ادامه کار جلسه را برگزار و پیرامون مسائل مرتبط به بحث و تبادل نظر پرداختند.