هلدینـگ تلاشـگران اقتصـاد پایـدار مجموعـه ای توانمنـد، پویـا و پیشـرو اسـت کـه بـا پشـتوانه اخـذ بیـش از 180 رتبـه پیمانـکاری و مشـاوره، نیـروی انسـانی متخصـص و بیـش از پنـج هـزار دسـتگاه ماشـین آالت سـنگین و نیمـه سـنگین و تجهیـزات کارگاهـی در اجـرای انـواع پـروژه هـا در سـطح ملـی و بیـن المللـی فعـال اسـت. پـروژه معـدن سیاسـتراگی در شهرسـتان نیمـروز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان یکـی از پـروژه هـای مهـم و اخیـر ایـن مجموعـه اسـت کـه بانـک کار آفرین بـا اختصـاص تسـهیلات ریالی از ایــن پــروژه مهــم حمایــت کــرد. بــه همیــن مناســبت بــا مهنــدس لطــف اللــه ســعیدی مدیــر عامــل هلدینــگ معدنــی ســپهر تلاشـگران کـه از مشـتریان خـوب شـعبه آفریقـا هسـتند، بـه گفـت وگـو نشسـتیم کـه از نظرتـان مـی گـذرد.

فعالیــت عمــده هلدینــگ تلاشــگران اقتصــاد پایــدار در چــه حــوزه ای اســت؟

شــرکت تلاشــگران اقتصــاد پایــدار بــه عنــوان یــک گــروه پیشــتاز و پویــا، متشــکل از 116 شــرکت (41 شــرکت اصلــی و 65 شــرکت اقمــاری) فعــال اســت. ســهام شــرکت متعلــق بــه 80 هــزار نفــر از خانــواده هــای محتــرم شــهدا، جانبــازان، آزادگان و رزمنــدگان هشــت ســال دفــای مقــدس اســت کــه در پشــتیبانی مهندســی جنــگ جهــاد ســازندگی حضــور داشــته اند. شــرکت های جهــاد نصــر در دوران دفــاع مقــدس، گــردانهــای مهندســی رزمــی جنــگ جهــاد ســازندگی را تشــکیل دادنــد کــه بعــد از پایــان جنــگ، ایــن گــردان هــا بــه دلیــل ظرفیــت هایــی کــه داشــتند، تبدیــل بــه شــرکتهایی شـدند کـه خدمـات عمرانـی را در تمامـی کشـور ارائـه کننـد.

در مجمــوع مــی تــوان گفــت هلدینــگ تلاشــگران اقتصــاد پایــدار بــه صــورت تخصصــی انجــام انــواع پــروژه هــای پیمانــکاری همچــون ابنیــه ســنگین، ســد، راه و جــاده، متــرو، آبیـاری و زهکشـی، صنایـع بـالا دسـتی و پائیـن دســتی نفــت و گاز و پتــرو شــیمی فعالیــت می کند.

همچنیــن انجــام پــروژه هــای مختلــف در صنعــت (فــولاد، خــودرو، ســیلو، تــاپ درایــو)، معـدن، نفـت و گاز و … تجهیـزات و نهاده هـای کشــاورزی نیــز از دیگــر بخــش هایــی اســت کــه در آن مشــغول بــه فعالیــت هســتیم. مشــاوره مهندســی در حــوزه هــای معمــاری و شـهر سـازی، سـواحل و بنـادر، ژئـو تکنیـک،کشـاورزی، تأمیـن مالـی و سـرمایه گـذاری بـا اسـتفاده از روشهـای، فاینانـس(finance)،ریفاینانــس (Refinance)، بخــش دیگــری از حــوزه فعالیــت شــرکت تلاشــگران اقتصــاد پایــدار را تشــکیل مــی دهــد.

بـه چـه دلیـل تصمیـم گرفتیـد در پـروژه هـای معدنــی کشــور حضــور فعــال داشــته باشــید؟

بعــد از پایــان جنــگ تحمیلــی و بــه دلیــل کاهــش بودجــه عمومــی و فعالیتهــای عمرانــی در کشــور در بخــش هــای مختلــف مجموعــه بــزرگ و توانمنــد مــا تصمیــم گرفــت در بخــش هــای ســرمایه گــذاری و اشــتغال زایــی بــا هــدف کســب ســود بیشــتر و ورود بــه ســرمایه گــذاری هــای  زود بــازده مشــارکت و فعالیــت نمایــد. مــا در حــوزه معــدن نیــز حضــور بســیار فعــال و موثــری داشــتیم کــه ناشــی از ارزیابــی شــرایط اقتصــادی کشــور بــود و در حــال حاضــر شــرکتهای زیــر مجموعــه مــا در فعالیتهــای معدنــی در اقصــی نقــاط کشــور حضــور فعالــی دارنــد.

معــدن سیاســتراگی یکــی از پــروژه هــای مهــم معدنــی هلدینــگ معدنــی تالشــگران اقتصــاد پایــدار اســت. در خصــوص دالیــل حضــور و ورود بــه اســتخراج و اکتشــاف معــدن توضیــح دهیــد.

از نظـــر موقعیـــت جغرافیایـــی معـــدن سیاســـتراگی در شـــمال غـــرب اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان و در شهرســـتان نیمـــروز بـــا فاصلـــه 184 کیلومتـــری از شهرســتان زاهــدان و 22 کیلومتــری روســتای اومـــار قـــرار دارد. محـــدوده معدنـــی نیـــز درحـــدود 25 کیلومتـــر مربع مســـاحت دارد. همـــکاران بانـــک کار آفرین در اســـفند ســـال 1399 بازدیــدی را از محــل پــروژه داشــتند کــه در آن زمــان فعالیتهــای زیــر ســاخت انجــام نشــده بــود و اگــر همــکاران دوبــاره بــه محــل تشریف بیاورنـــد شـــاهد تغییـــرات بســـیار زیـــاد و گســـتردگی فعالیتهـــای انجـــام شـــده خواهند بـــود. در ابتـــدای ســـال 1400 و بـــا تملــک حــدود 80 هکتــار زمیــن بــرای احــداث کارخانـــه (مجـــاور معـــدن) 

اقـــدام گردیـــد و کار ســـاخت و ســـاز و عملیـــات صنعتـــی احـــداث کارخانـــه بـــا ســـرعت بیشـــتری اجـــرا و فعالیتهـــای اکتشـــافی نیـــز بـــه مـــوازات و بـــا جدیـــت مـــورد اقـــدام قـــرار گرفـــت. بـــرای اینکـــه در یـــک محـــدوده معدنـــی کار اکتشـــافی را گســـترش دهیـــم در ابتـــدا بـــا حضــور گســترده تیــم زمیــن شناســی دســت بـــه پـــی جویـــی ســـطحی، انجـــام عملیـــات ژئــو فیزیــک، تهیــه نقشــه و انجــام عملیــات حفـــاری مغـــزه گیـــری را مـــورد توجـــه قـــرار میدهیــم. ایــن کار کــه در معــدن سیاســتراگی انجـــام شـــد،گویای ایـــن بـــود کـــه محـــدوده معدنـــی از پتانســـیل هـــای بســـیار خوبـــی از فلـــزات اساســـی و گـــران بهـــا از مـــوادی همچـــون مـــس، مولیبـــدن و طـــا برخـــوردار بـــود. بعـــد از ایـــن اقـــدام نقشـــه بـــرداری انجـــام شـــد و بـــا تکمیـــل کار نقشـــه بـــرداری عملیـــات ژئـــو فیزیـــک انجـــام شـــد و بـــا تکمیـــل گـــزارش عملیاتـــی ژئـــو فیزیـــک و شـــروع عملیـــات حفـــاری مغـــزه گیـــری بـــه ایــن جمــع بنــدی رســیدیم کــه افــق روشــنی را بـــه لحـــاظ پتانســـیل هـــای معدنـــی در اختیـــار داریم.

بـا توجـه بـه محدودیتهـای طبیعــی ذخایــر معدنــی بــر اســاس پیــش بینــی موسســات معتبــر جهانــی قیمــت حــدود هشــت هــزار دالری مــس بــرای ســال 2025 حــدود 14 هــزار دالر پیــش بینــی شــده اســت. هــم در شــرایط فعلــی و افــق آینــده پیــش رو صنایــع فــرآوری مــس از آینــده ســود آور و مناســبی برخــوردار هســتند و خواهنــد بــود. 

در خصــوص پتانســیل هــای معــدن سیاســتراگی و صرفــه اقتصــادی اکتشــاف توضیــح دهیــد. 

بررســی هــای مــا نشــان داد بخــش هــای زیـادی از معـدن از پیوسـتگی کانـی زایـی خوبی برخـوردار اسـت کـه از شـرایط مناسـبی یـرای سـرمایه گـذاری برخـوردار مـی باشـد و مـا را تشـویق مـی کنـد کـه فعالیت هایمـان را ادامـه بدهیــم. خوشــبختانه بــا شــروع عملیــات حفــاری اکتشــافی بــه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه ذخایـر معـدن بهتـر و غنـی تـر از پیـش بینـی هـا هسـتند. بـا ایـن افـق روشـن پیـش رو سـرعت عملیـات اکتشـافی مـان را افزایـش دادیـم و در حـال حاضـر حـدود 10 هـزار متـر عملیـات حفـاری مغـزه گیـری را در معـدن اجـرا کـرده ایـم. عملیـات اکتشـافی نشـان می دهد کـه این معـدن یکی از پتانسـیل های بسـیار خوب معدنی در جنوب شـرق کشـور اسـت.
در خصــوص ورود بــه فــاز صنعتــی هــم الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشـاره کنـم کـه بـا توجه بـه اینکـه میـزان ذخیـره مس اکسـیدی در دسـترس مـا قابـل توجـه اسـت و از سـطح تـا عمـق 40-30 متـری معــدن اکســید مــس قابــل دســتیابی اســت بنابرایــن واحدهــای اولیـه فـرآوری صنعتـی مـان را روی اکسـید مـس تعریف کردیـم.
بـه همیـن خاطـر دو واحـد سـه هـزار تنـی لیچینـگ تولیـد کاتـد مــس را آغــاز کــرده و بـا شــروع سـاخت کارخانـه ســه هــزار تنــی اول وارد سـرمایه گـذاری صنعتـی شـدیم.

 

نحوه آشنایی و همکاری تان را با بانک کارآفرین بیان فرمایید.

در اینجـا لازم مـی دانـم تشـکر عمیـق خـود را از هیـات مدیـره و مدیـران ارشـد بانـک کار آفرین اعلام نمایـم. جنـاب آقایـان؛ دکتـر فرزیــن، دکتــر بهارونــدی، صنعتــی نــژاد، اجاقــی، مدیــر محتــرم اعتبــارات و همــکاران پیگیــر ایشــان وخانــم جــوادی، مدیــر بانکــداری شــرکتی بانــک کارآفرین، همــکاران مشــتری مــدار شـعبه آفریقا بـه یراسـت خانـم نیافـر کـه بـا مجموعـه مـا تعامـل و همــکاری بســیار خوبــی داشــتند.
بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کنـــم کـــه در ســـال 99 کـــه تملـــک معــدن بــه تازگــی در اختیــار شــرکت تالشــگران اقتصــاد پایــدار قـــرار گرفتـــه و هنـــوز اقـــدام مناســـبی در خصـــوص ســـرمایه گـــذاری صـــورت نگرفتـــه بـــود و هنـــوز ماشـــین آالت زیـــادی را وارد نکــرده بودیــم، همــکاران بانــک کار آفرین از معــدن بازدیــد کردنـــد و خوشـــبختانه بـــه مـــا اعتمـــاد و از مـــا حمایـــت کـــرده و از نزدیـــک بـــه مـــا دلگرمـــی دادنـــد. بـــا حمایـــت اعتبـــاری بانـــک کارآفرین موفــق شــدیم ایــن پــروژه را خــوب شــروع کنیــم. هــر چنـــد بـــه مـــوازات تخصیـــص اعتبـــاری کـــه بانـــک انجـــام داد در داخــل گــروه تلاشــگران هــم تخصیــص امکانــات و تامیــن مالــی بـــه روش هـــای مختلـــف چـــه بصـــورت نقـــدی و چـــه بصـــورت تخصیـــص ماشـــین آالت تخصصـــی در معـــدن مذکـــور کـــه بعـــدا مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفـــت، از مـــا حمایـــت شـــد امـــا بـــدون اغــراق مــی گویــم نقشــی کــه بانــک کارآفرین در ایــن پــروژه بــر عهــده داشــت نقشــی تعییــن کننــده، غیــر قابــل انــکار و بســیار بـــا اهمیـــت بـــود.

پیش بینی تان را از توسعه معدن سیاستراگی بیان کنید.

بـــا یـــاری خداونـــد اقداماتـــی کـــه در معـــدن مـــد نظرمـــان بـــود بــا ســرعت بســیار خوبــی انجــام شــد و ان شــاء اللــه ایــن رونــد بـــا ســـرعت قابـــل قبـــول و چشـــمگیری ادامـــه خواهـــد یافـــت. الزم اســـت بـــرای ارائـــه چشـــم انـــداز ایـــن پـــروژه توضیحـــات تکمیلـــی بیشـــتری ارائـــه نمایـــم. پیـــش بینـــی مـــا ایـــن اســـت کــه در ســال 1403 حداقــل حــدود 1200 الــی 1300 میلیــارد تومــان (معـــادل 50 میلیـــون دلار) فـــروش محصـــول رادر زنجیـــره فعالیتهـــای معدنـــی خـــود داشـــته باشـــیم. در حـــال حاضـــر بـــا داده هـــای اکتشـــافی موجـــود، حداقـــل بـــرای دو کارخانـــه دیگـــر برنامـــه ریزی کـــرده ایـــم و یـــک کارخانـــه در حـــدود 50 هــزار تــن، کنســانتره مــس تولیــد مــی کنــد و کارخانــه دیگــر در حــدود 400 الــی 500 کیلــو طــا تولیــد مــی کنــد. بــرای تاســیس آن دو کارخانـــه تـــا 5 هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرمایه گـــذاری نیـــاز داریم، بانـــک کارآفرین تاکنـــون 200 میلیـــارد تومـــان تسهیلات بـــه مـــا پرداخـــت کـــرده و بـــر خـــود لازم مـــی دانـــم کـــه مجـــددا مراتـــب تشـــکر و ســـپاس خـــود را اعلام میکنـــم.

در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی چــه اقدامــات و فعالیتهایــی را در منطقــه و روســتای اومــار انجــام داده ایــد؟ روسـتای اومـار یـک روسـتای بسـیار محرومـی بـا جمعیـت حـدود 90 الــی 100 خانــوار اســت. در راســتای عمــل بــه مســوولیت های  اجتماعــی خــود، نــو ســازی مــدارس دخترانــه و پســرانه روســتا را در برنامــه خــود داریم و امکانــات را در همانجــا فراهــم کــرده ایــم. بــه کمــک بنیــاد مســکن طــرح هــادی روســتا را دنبــال مـی کنیــم تــا توســعه روســتا منطبــق بــا اســتاندارد باشــد.

بـــا نهایـــی شـــدن دریافت تسهیلات مرحلـــه ســـوم حـــدود 75 میلیـــارد تومـــان از بانـــک کارآفرین کارخانـــه شـــماره یـــک تـــا پایـــان ســـال جـــاری بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید. بـــدون تردیـــد اگـــر
ایـــن 200میلیـــارد تومـــان کمـــک تسهیلات بانـــک کارآفرین در اختیـــار مـــا قـــرار نمـــی گرفـــت، افـــق ســـرمایه گـــذاری 5 هـــزار میلیــارد تومانــی تــا 4 الــی 5 ســال آینــده بــرای مــا امــکان پذیــر نبـــود. بســـیار مناســـب اســـت کـــه در صـــورت امـــکان و تشریح  تـــداوم مشـــارکت و حمایـــت بانـــک را در ایـــن ســـرمایه گـــذاری
ارزشـــمند هـــم داشـــته باشـــیم. اگــر بانــک کارآفرین بــه میــزان 200 میلیــارد تومــان حمایــت و مشــارکت کــرده بــه دلیــل اینکــه ایــن میــزان تســهیالت در نقطــه آغازیــن پــروژه تأثیــرش نســبت بــه عــددی کــه بانــک کارآفرین اختصـاص داده بسـیار بـزرگ تـرو پـر رنـگ تر اسـت. خوشـبختانه ایـن پـروژه تأثیـر مثبـت و مبارکـی در شـرق کشـور ایجـاد خواهـد کـرد و موجـب تحـوالت بزرگـی خواهـد شـد. و فرصـت های بسـیار زیــادی را بــرای مــردم بــه وجــود خواهــد آورد

بنــا داریم منــازل ســازمانی بــه مهندســان و کارکنــان خــود در ایــن موجـب توسـعه همـه جانبـه روسـتا روسـتا بنـا کنیـم کـه قطعـا خواهـد شـد. بـه دلیـل حضـور رفـت و آمـد کارکنـان مـا روسـتائیان درآمــد بهتــری پیــدا کــرده انــد. و وقتــی وارد روســتا مــی شــویم برق امیـد را در چشـم بچـه هـای 8،7 سـاله مـی بینیـم کـه بـرای مـا بسـیار ارزشـمند اسـت. وظیفـه ذاتـی مـا ایجـاب مـی کنـد کـه همچنـان در ایـن مسـیر گام برداریم و کمـک هـای مـان را پیوسـته و منســجم ارائــه دهیــم.
در شـرایط فعلـی بیـش از 50 نفـر از جوانـان ایـن روسـتا در معـدن شـاغل مـی باشـند. در جهـت تشـویق و حمایـت از دانـش آمـوزان روســتا همــکاران بانــک کارآفیرــن نیــز برنامــه هــای مناســبی دارنـد کـه بـا مشـارکت مـا و بانـک ایفـای گسـترده تـر مسـئولیت اجتماعــی را دنبــال خواهیــم کــرد.
ایجــاد اشــتغال، مهاجــرت معکــوس بــه روســتا، ســاخت جــاده هـای روسـتایی و راه هـای دسترسـی بـه روسـتا و معـدن از مزایـای ایجــاد ســرمایه گــذاری و رونــق آن منطقــه شــده اســت.