به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، هفتمین جلسه کمیته فنی در تاریخ 16/06/1401 در محل سالن جلسات هلدینگ معدن با حضور اعضای محترم کمیته فنی تشکیل و ضمن مرور آخرین وضعیت پروژه های جاری، موارد در دست بررسی جهت ورود به فاز مشارکت و سرمایه گذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پیشنهاد ایجاد زیر ساخت لازم از طریق تشکیل دفتر فنی برای هلدینگ در مقطع کنونی و تسری آن به تامین شرکت مشاور برای گروه بمنظور پشتیبانی پروژه های در دست اقدام ارائه و مورد تاکید واقع گردید.