به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، مدیرعامل محترم شرکت جلسه مشترکی را با مدیریت شعب بانک اقتصاد نوین در راستای اهداف آتی شرکت برگزار کردند.