پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

احداث کانال با هدف توسعه سطح زير کشت اراضي دشت عباس ، عين خوش،فکه،موسيان،دهلران وافزايش درآمد کشاورزان.

احجام کلی :

طول کانال ……………..:  ۰۶۳+۱۴ کیلومتر  

کانال کنی ………………:  ۴۲۰۵۰۵  متر مکعب

خاکبرداری …………….: ۱۳۸۰۹۴۲ متر مکعب

خاکریزی ……………….:  ۱۵۵۷۴۳۸ متر مکعب

بتن لاینینگ …………….:  ۲۸۸۹۵ متر مکعب

بتن ابنیه ………………. :  ۴۲۵۰۶ متر مکعب

قالب بندی ……………. :  ۹۳۵۲۱ متر مربع  

آرماتور بندی ………… :  ۳۶۴۱۸۰۳ کیلوگرم

پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

کارفرما شرکت آب منطقه ای ایلام
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت اتمام پروژه
موقعیت استان ایلام

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

پروژه احداث کانال اصلي قطعه اول پاي پل

موضوع طرح : احداث کانال اصلی قطعه اول پای پل و سازه های مربوطه بمنظور آبياري اراضي پايين دست سد کرخه .

 احجام کلی :

طول کانال ……………..:  ۹۵۴+۲۸ کیلومتر                         خاکریزی ……………….:  ۱۱۶۹۰۰متر مکعب

بتن لاینینگ …………….:  ۴۰۶۹۴ متر مکعب                          کانال کنی ………………:  ۲۰۲۰۰۰ متر مکعب

بتن ابنیه ………………. :  ۵۳۷۳ متر مکعب                             خاکبرداری …………….: ۷۵۰۰۰ متر مکعب

قالب بندی ……………. :  ۱۸۷۴۲متر مربع                             آرماتوربندی ………… :  ۴۳۱۵۸۵ کیلوگرم

پروژه احداث کانال اصلي قطعه اول پاي پل

شرکت نام آوران نصر سمنان
کارفرما سازمان آب و برق خوزستان
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
تاریخ شروع ۸۲/۰۱/۱۷
تاریخ تحویل قطعی ۸۴/۰۴/۰۱
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

احداث کانال با هدف توسعه سطح زير کشت اراضي دشت عباس ، عين خوش،فکه،موسيان،دهلران وافزايش درآمد کشاورزان.

 

احجام کلی :

طول کانال ……………..:  ۰۶۳+۱۴ کیلومتر  

کانال کنی ………………:  ۴۲۰۵۰۵  متر مکعب

خاکبرداری …………….: ۱۳۸۰۹۴۲ متر مکعب

خاکریزی ……………….:  ۱۵۵۷۴۳۸ متر مکعب

بتن لاینینگ …………….:  ۲۸۸۹۵ متر مکعب

بتن ابنیه ………………. :  ۴۲۵۰۶ متر مکعب

قالب بندی ……………. :  ۹۳۵۲۱ متر مربع  

آرماتوربندی ………… :  ۳۶۴۱۸۰۳ کیلوگرم

پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

کارفرما شرکت نام آوران نصر سمنان
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب