به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران در روز دوشنبه مورخ 1403/04/04 با حضور کلیه سهامداران در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارزیابی مثبت حاضران از اقدامات انجام شده در این مدت، ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به 1402/09/30 برنامه ها و اهداف هلدینگ برای سال مالی 1403 تشریح گردید.