به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، ریاست و اعضای محترم شورای شهر سمنان از پروژه پل روزیه بازدید بعمل آوردند.