به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، طی روز جاری جلسه ای در خصوص برخی موارد جاری و مهم شرکت با حضور مدیرعامل محترم و سایر مدیران برگزار شد.