پروژه عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شهر بانه از سد عباس آباد

اجرای خط 700 و 400 لوله پلی اتیلن شامل خاک برداری ، لوله گذاری و پر کردن و اجرای جاده سرویس به همراه ایستگاه پمپاژ

عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشکین شهر

پیمانکار کانسار نصر شمالغرب
کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور مهندسین مشاور موج آب
تاریخ شروع 1397/04/20
پیشرفت فیزیکی 23 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان کردستان

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشکین شهر

اجرای خط انتقال لوله فولادی شامل خاک برداری ، لوله گذاری و پر کردن به همراه اجرای مخزن 5000 متر مکعبی و ابنیه های وابسته خط انتقال

عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشکین شهر

پیمانکار کانسار نصر شمالغرب
کارفرما شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
مشاور مهندسین مشاور پویاب
تاریخ شروع 1399/06/11
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان اردبیل

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد سوم)

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق و ایستگاه پمپاژ به همراه تله متری و اجرای ساختمان بهره برداری

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد سوم)

پیمانکار کانسار نصر شمالغرب
کارفرما شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
مشاور مهندسین مشاور پویاب
تاریخ شروع 1397/10/17
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت تحویل موقت
موقعیت استان اردبیل

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد اول )

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق و ایستگاه پمپاژ به همراه تله متری و اجرای ساختمان بهره برداری

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد اول )

پیمانکار کانسار نصر شمالغرب
کارفرما شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
مشاور مهندسین مشاور پویاب
تاریخ شروع 1395/12/23
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت تحویل موقت
موقعیت استان اردبیل

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد دوم )

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق و ایستگاه پمپاژ به همراه تله متری و اجرای ساختمان بهره برداری

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد دوم )

پیمانکار کانسار نصر شمالغرب
کارفرما شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
مشاور مهندسین مشاور پویاب
تاریخ شروع 1397/10/17
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت تحویل موقت
موقعیت استان اردبیل

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

احداث سد معیشتی عنبران – اردبیل

 

احجام پروژه :

احداث سد عنبران شامل ( اجرای خاک برداری ، خاک ریزی هسته رسی ، اجرای پوسته و ریپ رپ ، دیوار آب بند و کالورت و ساختمان بهره برداری )

پروژه سد تاخیری و معیشتی عنبران

کارفرما شرکت آب منطقه ای اردبیل
مشاور مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار
تاریخ شروع 1397/05/23
پیشرفت فیزیکی 78 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان اردبیل

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب