احداث کانال با هدف توسعه سطح زير کشت اراضي دشت عباس ، عين خوش،فکه،موسيان،دهلران وافزايش درآمد کشاورزان.

 

احجام کلی :

طول کانال ……………..:  ۰۶۳+۱۴ کیلومتر  

کانال کنی ………………:  ۴۲۰۵۰۵  متر مکعب

خاکبرداری …………….: ۱۳۸۰۹۴۲ متر مکعب

خاکریزی ……………….:  ۱۵۵۷۴۳۸ متر مکعب

بتن لاینینگ …………….:  ۲۸۸۹۵ متر مکعب

بتن ابنیه ………………. :  ۴۲۵۰۶ متر مکعب

قالب بندی ……………. :  ۹۳۵۲۱ متر مربع  

آرماتوربندی ………… :  ۳۶۴۱۸۰۳ کیلوگرم

پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

کارفرما شرکت نام آوران نصر سمنان
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید