موضوع طرح : احداث کانال اصلی قطعه اول پای پل و سازه های مربوطه بمنظور آبياري اراضي پايين دست سد کرخه .

 احجام کلی :

طول کانال ……………..:  ۹۵۴+۲۸ کیلومتر                         خاکریزی ……………….:  ۱۱۶۹۰۰متر مکعب

بتن لاینینگ …………….:  ۴۰۶۹۴ متر مکعب                          کانال کنی ………………:  ۲۰۲۰۰۰ متر مکعب

بتن ابنیه ………………. :  ۵۳۷۳ متر مکعب                             خاکبرداری …………….: ۷۵۰۰۰ متر مکعب

قالب بندی ……………. :  ۱۸۷۴۲متر مربع                             آرماتوربندی ………… :  ۴۳۱۵۸۵ کیلوگرم

پروژه احداث کانال اصلي قطعه اول پاي پل

شرکت نام آوران نصر سمنان
کارفرما سازمان آب و برق خوزستان
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
تاریخ شروع ۸۲/۰۱/۱۷
تاریخ تحویل قطعی ۸۴/۰۴/۰۱
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید