احجام پروژه :

احداث سد عنبران شامل ( اجرای خاک برداری ، خاک ریزی هسته رسی ، اجرای پوسته و ریپ رپ ، دیوار آب بند و کالورت و ساختمان بهره برداری )

پروژه سد تاخیری و معیشتی عنبران

کارفرما شرکت آب منطقه ای اردبیل
مشاور مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار
تاریخ شروع 1397/05/23
پیشرفت فیزیکی 78 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان اردبیل

ما را دنبال کنید