احجام پروژه :

هدف طرح:

احداث چندین قطعه از قطعات محور مذکور و چهار خطه کردن

مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۲۵۰ میلیارد ریال
طول مسیر: ۴۲۰۰۰ متر
حجم خاکبرداري: ۱۸۰۰۰۰۰ متر مکعب
حجم خاکریزي: ۷۵۰۰۰۰ متر مکعب
تعداد پلها: ۶۵ دهنه
روسازي: زیر اساس،اساس،بتن آسفالتی،خط کشی و تابلو علائم و نصب
گاردریل به طول ۴۲۰۰۰ متر

چهارخطه نمودن محور سنندج - همدان-گردنه صلوات آباد

کارفرما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
مشاور نوآوران طرح و برنامه
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 29 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید