احجام پروژه :

آماده سازي مسکن مهر سنندج و احداث ۱۱۲۰ واحد مسکونی
هدف طرح: آماده سازي ۱۸۰ هکتار اراضی شهرك بهاران سنندج جهت
 احداث ۱۱۲۰ واحد مسکونی
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۲۴۰ میلیارد ریال
وضعیت: اتمام
حجم خاکبرداري: ۵۶۰۰۰۰۰ متر مکعب
حجم خاکریزي: ۳۰۰۰۰۰ متر مکعب
روسازي: ۱۶۰۰۰ متر طول

پروژه مسکن مهر سنندج

کارفرما اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
مشاور مهندسین مشاور فن و تدبیر تاو
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 88 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید