احجام پروژه :

هدف طرح: 

کوتاه نمودن مسیر سنندج-مریوان به منظور بهبود کلی محور سنندج-مریوان
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۱۱۴ میلیارد ریال
وضعیت پروژه: اتمام
تاریخ شروع: ۱۳۸۸
طول مسیر: ۶۰۰۰ متر
حجم خاکبرداري: ۳۸۰۰۰۰ متر مکعب
حجم خاکریزي: ۱۰۰۰۰ متر مکعب
تعداد پلها: ۱۵ دهنه
روسازي: زیر اساس،اساس،بتن آسفالتی،خط کشی و تابلو علائم و نصب گاردریل به طول ۶۰۰۰ متر

مسکن مهر شهرسان سقز

کارفرما اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید