احجام پروژه :

هدف طرح :

باتوجه به آبگیری سد چراغ ویس ، تمامی مناطق در محدوده مخزن تا کد ارتفاعی ۲/۱۵۹۰از سطح دریا به زیر آب خواهد رفت که قسمتی از جاده موجود محور سقز بانه نیز ازآن جمله می باشد لذاجهت هدایت ترافیک مسیر موجود پروژه مذکور (جاده جایگزین محور سقز – بانه در محدوده سد چراغ ویس )در حال احداث می باشد

مبلغ کل قرار داد : ۳۰۰میلیارد ریال

حجم خاکبرداری : ۱۸۹۵۲۹۵مترمکعب

حجم خاکریزی :  ۶۱۸۰۰۰متر مکعب

کل روسازی ها شامل زیر اساس – بتن آسفالتی و تابلو علایم و نصب گاردریل و اجرای خط کشی در طول ۱۷۲۶۳ متر

تعدادکل پلها : ۵۳ دستگاه

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور مهاب قدس  

پروژه راهسازی جاده جایگزین بانه - سقز

کارفرما شرکت آب منطقه ای کردستان
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 99 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید