احداث کانال با هدف توسعه سطح زير کشت اراضي دشت عباس ، عين خوش،فکه،موسيان،دهلران وافزايش درآمد کشاورزان.

احجام کلی :

طول کانال ……………..:  ۰۶۳+۱۴ کیلومتر  

کانال کنی ………………:  ۴۲۰۵۰۵  متر مکعب

خاکبرداری …………….: ۱۳۸۰۹۴۲ متر مکعب

خاکریزی ……………….:  ۱۵۵۷۴۳۸ متر مکعب

بتن لاینینگ …………….:  ۲۸۸۹۵ متر مکعب

بتن ابنیه ………………. :  ۴۲۵۰۶ متر مکعب

قالب بندی ……………. :  ۹۳۵۲۱ متر مربع  

آرماتور بندی ………… :  ۳۶۴۱۸۰۳ کیلوگرم

پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

کارفرما شرکت آب منطقه ای ایلام
مشاور مهندسین مشاور مهاب قدس
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت اتمام پروژه
موقعیت استان ایلام

ما را دنبال کنید