احجام پروژه :

پروژه هاي تیژ تیژ-گاران قطعات ۴،۳,۲,۱ و تقاطع تودار-شویشه

هدف طرح :

بالا بردن مشخصات هندسی مسیر و حذف گردنه هاي موجود و رفع تقاط
حادثه خیز کوتاه نمودن مسیر سنندج – مریوان
مبلغ قرار داد ها : ۳۱۴ میلیارد ریال
۱ متر مکعب /۵۱۰/ کل خاکبرداري : ۰۰
۷۵۰ متر مکعب / کل خاکریزي : ۰۰۰
تعداد ابنیه فنی : ۵۵ دستگاه ( دالی و طاقی )
کل روسازي هاي انجام شده : ۲۸۸۴۸ متر طول شامل زیر اساس -اساس- بتن
آسفالتی و تابلو علایم و نصب گاردریل و اجراي خط کشی
کارفرما : اداره کل راه وشهرسازي استان کردستان
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ( ره آور , بهاب نواندیش و راهیاب ملل )

محور سنندج - مریوان

کارفرما اداره کل راه وشهرسازي استان کردستان
مشاور مهندسین مشاور (ره آور, بهاب نواندیش و راهیاب ملل)
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 60 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید