احجام پروژه :

هدف طرح :

استفاده از منابع آب موجود در منطقه و توسعه و رونق کشاورزي
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۱۶۰ میلیارد ریال
لوله گذاري: لوله پلی اتیلن از قطر ۵۰ تا ۷۱۰ میلیمتر به طول ۱۷۰۰ کیلومتر
ایستگاه پمپاژ به ظرفیت: ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه
احداث حوضچه: ۶۵۷ عدد

احداث شبکه آبیاري و ایستگاه پمپاژ دشت هاي - بیله ور و میان دربند- کرمانشاه

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کرمانشاه

ما را دنبال کنید