احجام پروژه :

هدف طرح :

تامین آب شرب بخشی از شهرستان مریوان و تامین آب مورد نیاز
کشاورزي دشت هاي اطراف این شهرستان
مبلغ قرارداد: ۲۳۰ میلیارد ریال
خاکبرداري روباره به حجم ۴۰۰۰۰۰ متر مکعب
احداث کانال بتنی درجا به طول ۵.۵ کیلومتر به همراه ابنیه هاي مربوطه
لوله گذاري با لوله هاي فولادي ۱۳۰۰ میلیمتر به طول ۷ کیلومتر
اجراي ۶۵۲ متر سیفون با لوله هاي فولادي ۱۶۰۰ و ۴ میلیمتر /۶۶۰ میلیمتر

تکمیل سامانه انتقال آب سد گاران و اجراي آماده سازي شهر جدید چناره

کارفرما شرکت آب منطقه اي کردستان
مشاور شرکت مهندسین مشاور پویاب
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 60 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید