احجام پروژه :

هدف طرح :

کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و سیلاب هاي رودخانه و تامین آب اراضی کشاورزي پایاب سد – توسعه کشاوزي- پرورش آبزیان و اکوتوریست.
مبلغ هزینه اجراي پروژه : ۲۵۰ میلیارد ریال
کارفرما : شرکت آب منطقه اي کردستان
وضعیت پروژه : اتمام
نوع سد : خاکی باهسته رسی
حجم مخزن : ۱۷ میلیون متر مکعب
مساحت تحت پوشش : ۲۵۰۰ هکتار

سد زیویه کامیاران

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت انجام شده
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید