احجام پروژه :

هدف طرح :

کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و سیلاب هاي رودخانه و تامین آب اراضی و کشاورزي پایاب سد-توسعه کشاورزي-پرورش آبزیان و اکوتوریست
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۴۳۰ میلیارد ریال
تاریخ شروع: ۱۳۹۲
نوع سد: خاکی همگن

حجم مخزن : ۵.۵ میلین متر مکعب
مساحت تحت پوشش: ۱۰۴۵ هکتار

سد رمشت

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور آب نیرو
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 70 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید