احجام پروژه :

هدف طرح :

کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و سیلاب هاي رودخانه و تامین آب اراضی و کشاورزي پایاب سد-توسعه کشاورزي-پرورش
آبزیان و اکوتوریست
کارفرما:شرکت آب منطقه اي کردستان
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۵۰۰ میلیارد ریال
تاریخ شروع: ۱۳۹۲
وضعیت : در حال اجرا
نوع سد: خاکی همگن
۷ میلیون متر مکعب / حجم مخزن: ۵
مساحت تحت پوشش: ۸۸۵ هکتار

سد امیرآباد

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور آب نیرو
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 45 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید