احجام پروژه :

سد های زیویه –امیر آباد-رمشت

هدف طرح :

  • جلوگیری از خروج آبهای مرزی , تامین آب کشاورزی پایاب سد های مذکور
  • کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و سیلابهای رودخانه ای
  • پرورش آبریان و اکو توریست و تامین آب شرب شهرستان موچش و روستاهای مجاور

مبلغ کل قرار داد : ۹۸۰ میلیارد ریال

نوع سد ها : خاکی همگن

حجم مخازن  : ۲/۲۸ میلیون متر مکعب

مساحت تحت پوشش : ۴۴۰۰ هکتار

کارفرما : شرکت آب منطقه ای کردستان

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور آب نیرو

سدهای امیرآباد و رمشت

کارفرما شرکت آب منطقه ای کردستان
مشاور مهندسین مشاور آب نیرو
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان، کامیاران

ما را دنبال کنید