احجام پروژه :

هدف طرح :

کارفرما:شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۴۵ میلیارد ریال
وضعیت : در حال اجرا
حجم آرماتوربندي: ۱۶۰۰ تن
حجم بتن ریزي: ۳۰۰۰۰ متر مکعب
حجم قالب بندي: ۴۰۰۰۰ متر مربع
ظرفیت تصفیه خانه سقز: ۴۵۰۰۰ متر مکعب در روز
ظرفیت تصفیه خانه دهگلان: ۱۲۵۰۰ متر مکعب در روز
ظرفیت تصفیه خانه قلیان: ۳۵۰۰ متر مکعب در روز

احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان هاي سقزو دهگلان و روستاي قلیان

کارفرما شرکت آب و فاضلاب کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 28 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید