احجام پروژه :

پروژه هاي قطعات ۶,۸ و ۵
هدف طرح : ارتباط وسیع تر در مسیر شمال غربی – جنوب غربی کشور و ترانزیتی کردن این محور
مبلغ قرار داد : ۷۴۵ میلیارد ریال
۲متر مکعب /۸۶۰/ کل خاکبرداري : ۰۰۰
۱ متر مکعب /۰۰۰/ کل خاکریزي : ۰۰۰
احداث تونل به طول : ۲۶۰ متر
تعداد ابنیه فنی : ۴۰ دستگاه ( دالی , طاقی و دیوار حایل ) و ۵ دستگاه ابنیه خاص
۳۱ متر طول شامل زیر اساس – اساس- بتن آسفالتی و تابلو علایم و نصب گاردریل و اجراي خط کشی / کل روسازي هاي انجام شده: ۰۰۰
کارفرما: اداره کل راه وشهرسازي استان کردستان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور ره آور و راهبرد سنا

بزرگراه میاندوآب-کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راه وشهرسازي استان کردستان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور
مشاور مهندسین مشاور ره آور و راهبرد سنا
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 0 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید