احجام پروژه :

 

تکمیل سامانه انتقال آب سد گاران

کارفرما شرکت آب منطقه ای کردستان
مشاور شرکت پویاب
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 28 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید