موقعیت پروژه : استان سمنان – شهرستان سمنان – شهر سمنان – خیابان حکیم الهی

کارفرما : شرکت توسعهگران عمران ستاد

دستگاه نظارت : ناظرین دارای صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان (حقوقی)

مبلغ اولیه پیمان :  ۲۸۰.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال

مدت پیمان :  ۱۶ ماه                        تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

پیشرفت فیزیکی پروژه : ۰ %            درصد پیشرفت ریالی : ۰ %

کارهای موضوع پیمان :

تهیه طرح اجرائی شامل طراحی سیویل، معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی و ساخت و تکمیل ۸۰ واحد مسکونی به مساحت ۹.۶۰۰ متر مربع و آماده سازی محوطه به مساحت ۱.۲۰۰

احداث ۸۰ واحد مسکونی حکیم الهی سمنان

کارفرما شرکت توسعه گران عمران ستاد
مشاور ناظرین سازمان نظام مهندسی ساختمان سمنان
تاریخ شروع ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
پیشرفت فیزیکی 22 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان سمنان، خیابان حکیم الهی

ما را دنبال کنید