احجام پروژه :

هدف طرح:

احیاي اراضی دشتهاي خوزستان( شهرستانهاي دزفول و اهواز)
کارفرما:موسسه جهاد نصر
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۶۰۰ میلیارد ریال

احداث کانال بتنی درجه ۳ به طول ۸۰۰۰۰ متر به همراه ابنیه هاي مربوطه ۱۵ احداث کانال بتنی پیش ساخته به طول ۶۰۰۰۰ متر احداث ۰۰ دستگاه دریچه کشویی

پروژه احداث شبکه فرعی آبیاري در استان خوزستان

کارفرما موسسه جهاد نصر
مشاور مهندسین مشاور آب خاک تهران
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 15 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید