احجام پروژه :

شرکت آبزیان گستر نصر قشم نیز یکی دیگر از شرکت های اقماری این شرکت می باشد که در راستای استراتژی های از پیش تدوین شده با سرمایه ثبتی ۳۰ درصد از سهام شرکت صدرالاشره پا به عرصه تولید و تامین بچه ماهی و پرورش ماهی سی بس آلیایی در جنوب کشور نموه است

تاکنون تامین کلیه بچه ماهیان برای مزارع پرورش ماهی در جنوب کشور از سایر کشورهای آسیایی از جمله کشور مالزی بوده و در این راستا با بررسی های فنی از جانب شرکت هلدینگ آبزیان گستر نصر(AGN) ضمن پیشنهاد به این شرکت اقدام به تاسیس این شرکت اقماری با مشارکت شرکت های آبزیان گستر نصر،شرکت نو اندیشان کشت و صنعت تدبیر و شرکت بین الملل نصر کردستان گردید تا ضمن تاسیس این شرکت اقدامی در راستای تامین این نوع آیزی وابسته به کشورهای همسایه نموده باشد و به نحوی در قطع این وابستگی به کشور های دیگر سهیم باشد. 

نوع طرح:

تکثیر، نوزادگاهی و مولد سازی ماهیان دریایی
نام متقاضی: شرکت آبزیان گستر نصر قشم
مساحت:  ۲۰۰۰۰ مترمربع
منطقه شهرستان قشم
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۶۰۱.۷۳۰ میلیون ریال
میزان سرمایه در گردش:
۹۶.۵۵۸ میلیون ریال
پیش بینی نشده
۶۶.۱۹۳ میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری
۶۹۸ میلیارد ریال
میزان تولید بچه ماهی در سال
۱۰ میلیون قطعه
میزان اشتغالزایی مسقیم
۶۱ نفر

موقعیت طرح: سواحل استان هرمزگان-شهرستان قشم به میزان ۲ هکتار زمین
ظرفیت اسمی تولید: ۱۰ میلیون قطعه
وزن نهایی برداشت : تا۲۰ گرم
نوع سیستم پرورش: نیمه متراکم با جریان مداوم
تعداد مولدین ۱۹۲ (۱۴۴عدد ماده و ۴۸ عدد نر) به نسبت ۳ به ۱
تعداد تخم لقاح یافته : ۱۴۴ میلیون عدد
مراحل پرورش : ۱- تکثیر ۲- نگهداری لارو  و نرسری ۳- مولدسازی

شرکت اقماری آبزیان گستر نصر قشم

کارفرما شرکت آبزیان گستر نصر قشم
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 0 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان هرمزگان

ما را دنبال کنید